Aanpassing praktijkuren Kristine Lembrechts

Gezien Kristine Lembrechts vanaf oktober ook werkzaam zal zijn in een andere groepspraktijk heeft dit een invloed op de uren dat ze binnen praktijk Galena werkzaam zal zijn. Vanaf 1 oktober is Kristine op volgende momenten aanwezig binnen de praktijk : dinsdagavond van 16u-20u30, woensdag van 9u30-21u30 en donderdagvoormiddag van 9u-13u. Dit betekent dat vrijdag zal wegvallen.

Mvg,

Praktijk Galena

Uitbreiding praktijkuren

Vanaf 1 september 2017 zal Kristine Lembrechts haar aanwezigheid binnen de praktijk aanzienlijk uitbreiden. Ze zal vanaf dan ook werkzaam zijn op volgende momenten : dinsdag vanaf 16u-20u30, woensdag 9u30-21u15, donderdag 9u-13u en vrijdag 9u-16u30. De tijdstippen geven het startuur van de 1e sessie weer en het einduur van de laatste sessie die dag.

Vanaf 1 september 2017 zal Melissa Decraene ook meer aanwezig zijn binnen de praktijk en kunnen er ook op woensdag afspraken bij haar gemaakt worden voor psychologische/psychotherapeutische begeleiding.

We hopen zo nog beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van mensen in psychische nood.

Terugbetaling

Terugbetaling psychotherapie : regeling per ziekenfonds

 

 1. Christelijke mutualiteit
 • Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.
 • Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid.
 • Vanaf 2017 komen ook online sessies via een beveiligd communicatiekanaal in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen (onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen).

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM (kind of jongere). En de terugbetaling geldt alleen voor kinderen of jongeren !! NIET VOOR VOLWASSENEN !
 • Recht hebben op kinderbijslag voor de patiënt op de dag van de eerste sessie.
 • De therapeut sloot een overeenkomst af met CM. Je vindt een lijst met therapeuten terug op de website van de CM.  Deze overeenkomst tussen de therapeut en de CM blijft alleen geldig tot er een federale erkenning is uitgewerkt die zal bepalen wie erkend zal worden als psychotherapeut en dus in aanmerking zal komen voor terugbetaling.
 • De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
 • Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen.

Wat te doen?

 • Zoek een zelfstandige psychotherapeut die met CM een overeenkomst heeft afgesloten (psychotherapeuten die ook actief zijn als zorgverlener, zoals psychiaters of artsen, zijn niet in deze lijst opgenomen).
 • Download het aanvraagformulier op de website van de CM
 • Laat het formulier invullen door de psychotherapeut en bezorg het aan je CM-ziekenfonds.
 • De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

 

 1. Socialistische mutualiteit (De Voorzorg of FSMB)
 • De Socialistische Mutualiteit betaalt je tot 160 euro per jaar terug voor psychotherapie.
 • Onze mutualiteit verleent een terugbetaling van 20 euro per zitting bij een psycholoog. Het aantal tussenkomsten is beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Je psycholoog moet geregistreerd zijn bij de
 • Je moet lid zijn van een socialistische mutualiteit en je lidgeld hebben betaald.

 Wat te doen ?

 • Modelattest laten invullen door je psycholoog (dit is terug te vinden op de website van de socialistische mutualiteit).
 • Dit modelattest of originele kwijtingen bezorgen aan het ziekenfonds

 

 1. Liberale mutualiteit
 1. a) Voor volwassenen :
 • 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar;
 • 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.

Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar.

 Voorwaarden

 • De psycholoog is geregistreerd bij de Psychologencommissie.
 • De psycholoog of psychotherapeut komt voor op de lijst va​n erkende psychologen/psychotherapeuten van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.
 • De volwassene gaat naar de psycholoog of psychotherapeut op doorverwijzing van een arts of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Wat te doen ?

​​Haal het attest af bij je ziekenfond​s en bezorg het volledig ingevuld terug of download het attest via de website van LM.

 

 1. b) Voor kinderen
 • 20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar;
 • 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar. 

Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • De jongere heeft nog recht op kinderbijslag
 • zie ‘voorwaarden volwassenen’

Wat te doen ?

Zie ‘volwassenen’

 

 1. Vlaams en Neutraal ziekenfonds

5 keer per jaar krijgt men een tussenkomst van 10 euro, met een maximum van 50 euro per kalenderjaar

Voorwaarden

 • sessies vinden plaats bij een master in de orthopedagogie of psychologie
 • psycholoog moet aangesloten zijn bij de Psychologencommissie

Wat te doen ?

Bezorg het ingevulde document ‘psychotherapie’ dat je terug vindt op de website van VNZ en dan wordt de terugbetaling gestort op de bankrekening vermeld in je dossier.

 

 1. Partena

Partena Ziekenfonds voorziet een terugbetaling van 20 euro per sessie.

Jongeren met recht op kinderbijslag krijgen maximum 6 sessies per jaar terugbetaald. Voor personen met een chronische ziekte is dat maximum 12 sessies per jaar

Voorwaarden

 • De therapiesessies moeten uitgevoerd worden door een psychotherapeut.
 • De terugbetaling geldt enkel voor therapiesessies in België en in een buurland van België (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg).
 • De terugbetaling kan gelden voor de volgende therapieën: alternatieve therapie, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, danstherapie, dramatherapie, ergotherapie, groepspsychotherapie, muziektherapie, PMT/bewegingstherapie, psychodynamische en psychoanalystische psychotherapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, sociotherapie, systeemtherapie
 • Het gaat om aandoeningen die voorkomen op de lijst van chronische ziekten van de Europese Commissie (deze kan je terug vinden op de website van Partena)

Wat te doen ?

 1. Download het terugbetalingsformulier psychotherapie en laat het invullen door de psychotherapeut.
 2. Bezorg het formulier aan uw ziekenfonds, voorzien van een witte kleefzegel, of vraag de terugbetaling aan met je smartphone.
 3. Kadert de psychotherapie in de behandeling van chronische ziektes, voeg dan ook het medische attest toe met vermelding van de chronische ziekte. Dit krijg je van je arts.
 4. Het bedrag wordt op je bankrekening gestort op voorwaarde dat je in orde bent met je ziekenfondsbijdrage.

 

 1. Onafhankelijk ziekenfonds

Niets terug te vinden omtrent terugbetaling van een behandeling bij een psycholoog of van psychotherapie.

 

 

 

 

 

De psycholoog als autonoom beroep

Op 30 juni 2016 keurde het parlement de wet goed die klinisch psychologen en orthopedagogen erkent als autonome beroepsgroepen. Hierdoor krijgen deze beroepen een plaatsje binnen Koninklijk Besluit 78, dat gezondheidsberoepen erkent en van een wettelijk kader voorziet. Psychotherapie wordt erkend als een behandelmethode die vanaf 2017 nog enkel zal kunnen toegepast worden door klinisch psychologen, orthopedagogen en artsen. Iedereen die voor het academiejaar 2017-2018 reeds een psychotherapie-opleiding gestart is en/of succesval afrondde aan een erkend opleidingsinstituut valt onder overgangsmaatregelen. Zo zullen mensen die een vooropleiding hebben gevolgd die valt binnen KB 78 nog steeds op zelfstandige basis psychotherapie kunnen uitoefenen. Anderen zullen steeds onder supervisie moeten werken van een persoon met een vooropleiding die binnen KB 78 valt en een psychotherapie-opleiding heeft gevolgd aan een erkend opleidingsinstituut. Deze wet zal ingang vinden vanaf 1 september 2016.
In de praktijk is het nog erg onduidelijk hoe de uitvoering van deze wet er concreet zal uitzien. Zo zal er nog een Federale Raad worden opgericht die mogelijks vooral een adviserende functie zal uitoefenen naar erkenningscriteria voor oa psychotherapeuten enz. De goedkeuring van deze wet legt ook de weg open naar een terugbetalingssysteem voor psychologen/psychotherapie. Het Kenniscentrum publiceerde een aantal maanden geleden een voorstel naar hoe een dergelijk terugbetalingssysteem er zou kunnen uitzien. Volgens dit voorstel zouden psychologen/psychotherapeuten steeds een samenwerkingsverband moeten hebben met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Hierdoor zou men als cliënt nog wel rechtstreeks contact kunnen opnemen met een psycholoog/psychotherapeut, maar dan komt men niet meer in aanmerking voor terugbetaling. Er zal steeds een verwijzing van een huisarts/eerstelijnspsycholoog/cgg moeten gebeuren naar de desbetreffende psycholoog/psychotherapeut wil men als cliënt van het terugbetalingssysteem kunnen genieten. Er zal ook maar voor een beperkt aantal sessies terugbetaling worden voorzien (max. 10) en dan moet men zijn dossier laten evalueren door een adviserend psychiater/psycholoog (dit is nog onduidelijk) om nog voor verdere terugbetaling in aanmerking te komen. Er zou wel een lijst worden opgesteld met chronische psychische aandoeningen zodat men voor meer sessies van terugbetaling zou kunnen genieten. Dit voorstel doet sterk denken aan het terugbetalingssysteem voor kinesitherapie. Dit voorstel roept in de praktijk enorm veel vragen op en opnieuw is er voorlopig nog geen verdere concrete uitwerking. Van zodra het terugbetalingssysteem meer vorm zal krijgen, zullen we U op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen en wat dit voor U als cliënt betekent.

Praktijk Galena is geboren !

Met veel trots en veel vreugde willen Melissa Decraene en Kristine Lembrechts je op de hoogte stellen van de start van Praktijk Galena, praktijk voor psychotherapie.

Je kan bij ons terecht met allerhande psychologische moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt binnen je dagdagelijks leven. In overleg met jou en samen met jou zullen we trachten deze knopen te ontwarren en te gaan zoeken naar manieren om jouw levenskwaliteit te verhogen en de balans in je leven te hervinden. Wij hopen je te kunnen ondersteunen in dit moeilijke ontwarringsproces.

Via deze website willen we jullie laten kennismaken met ons, met onze praktijk en onze visie. En mocht je je hierdoor aangesproken voelen om onze hulp in te roepen, kan je dat ook doen via de contactgegevens die je ook terug vindt op onze website. Wij zullen je dan zo snel mogelijk een afspraak geven en samen met jou bekijken tijdens een kennismakingsgesprek of we verder aan de slag gaan binnen onze praktijk of er een verwijzing volgt naar een andere instantie die mogelijks meer gespecialiseerd is m.b.t. jouw vraag en/of problematiek.

Mocht je nog vragen hebben na het doornemen van onze website mag je ons uiteraard ook steeds contacteren.