De psycholoog als autonoom beroep

Op 30 juni 2016 keurde het parlement de wet goed die klinisch psychologen en orthopedagogen erkent als autonome beroepsgroepen. Hierdoor krijgen deze beroepen een plaatsje binnen Koninklijk Besluit 78, dat gezondheidsberoepen erkent en van een wettelijk kader voorziet. Psychotherapie wordt erkend als een behandelmethode die vanaf 2017 nog enkel zal kunnen toegepast worden door klinisch psychologen, orthopedagogen en artsen. Iedereen die voor het academiejaar 2017-2018 reeds een psychotherapie-opleiding gestart is en/of succesval afrondde aan een erkend opleidingsinstituut valt onder overgangsmaatregelen. Zo zullen mensen die een vooropleiding hebben gevolgd die valt binnen KB 78 nog steeds op zelfstandige basis psychotherapie kunnen uitoefenen. Anderen zullen steeds onder supervisie moeten werken van een persoon met een vooropleiding die binnen KB 78 valt en een psychotherapie-opleiding heeft gevolgd aan een erkend opleidingsinstituut. Deze wet zal ingang vinden vanaf 1 september 2016.
In de praktijk is het nog erg onduidelijk hoe de uitvoering van deze wet er concreet zal uitzien. Zo zal er nog een Federale Raad worden opgericht die mogelijks vooral een adviserende functie zal uitoefenen naar erkenningscriteria voor oa psychotherapeuten enz. De goedkeuring van deze wet legt ook de weg open naar een terugbetalingssysteem voor psychologen/psychotherapie. Het Kenniscentrum publiceerde een aantal maanden geleden een voorstel naar hoe een dergelijk terugbetalingssysteem er zou kunnen uitzien. Volgens dit voorstel zouden psychologen/psychotherapeuten steeds een samenwerkingsverband moeten hebben met een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Hierdoor zou men als cliënt nog wel rechtstreeks contact kunnen opnemen met een psycholoog/psychotherapeut, maar dan komt men niet meer in aanmerking voor terugbetaling. Er zal steeds een verwijzing van een huisarts/eerstelijnspsycholoog/cgg moeten gebeuren naar de desbetreffende psycholoog/psychotherapeut wil men als cliënt van het terugbetalingssysteem kunnen genieten. Er zal ook maar voor een beperkt aantal sessies terugbetaling worden voorzien (max. 10) en dan moet men zijn dossier laten evalueren door een adviserend psychiater/psycholoog (dit is nog onduidelijk) om nog voor verdere terugbetaling in aanmerking te komen. Er zou wel een lijst worden opgesteld met chronische psychische aandoeningen zodat men voor meer sessies van terugbetaling zou kunnen genieten. Dit voorstel doet sterk denken aan het terugbetalingssysteem voor kinesitherapie. Dit voorstel roept in de praktijk enorm veel vragen op en opnieuw is er voorlopig nog geen verdere concrete uitwerking. Van zodra het terugbetalingssysteem meer vorm zal krijgen, zullen we U op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen en wat dit voor U als cliënt betekent.

Geef een reactie