Terugbetaling

Terugbetaling psychotherapie : regeling per ziekenfonds

 

 1. Christelijke mutualiteit
 • Per zitting wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.
 • Er zijn maximaal twaalf tegemoetkomingen per lid.
 • Vanaf 2017 komen ook online sessies via een beveiligd communicatiekanaal in aanmerking voor de tegemoetkoming indien ze deel uitmaken van een therapie en afgewisseld worden met individuele zittingen (onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen).

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM (kind of jongere). En de terugbetaling geldt alleen voor kinderen of jongeren !! NIET VOOR VOLWASSENEN !
 • Recht hebben op kinderbijslag voor de patiënt op de dag van de eerste sessie.
 • De therapeut sloot een overeenkomst af met CM. Je vindt een lijst met therapeuten terug op de website van de CM.  Deze overeenkomst tussen de therapeut en de CM blijft alleen geldig tot er een federale erkenning is uitgewerkt die zal bepalen wie erkend zal worden als psychotherapeut en dus in aanmerking zal komen voor terugbetaling.
 • De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
 • Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen.

Wat te doen?

 • Zoek een zelfstandige psychotherapeut die met CM een overeenkomst heeft afgesloten (psychotherapeuten die ook actief zijn als zorgverlener, zoals psychiaters of artsen, zijn niet in deze lijst opgenomen).
 • Download het aanvraagformulier op de website van de CM
 • Laat het formulier invullen door de psychotherapeut en bezorg het aan je CM-ziekenfonds.
 • De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

 

 1. Socialistische mutualiteit (De Voorzorg of FSMB)
 • De Socialistische Mutualiteit betaalt je tot 160 euro per jaar terug voor psychotherapie.
 • Onze mutualiteit verleent een terugbetaling van 20 euro per zitting bij een psycholoog. Het aantal tussenkomsten is beperkt tot 8 zittingen per kalenderjaar

Voorwaarden

 • Je psycholoog moet geregistreerd zijn bij de
 • Je moet lid zijn van een socialistische mutualiteit en je lidgeld hebben betaald.

 Wat te doen ?

 • Modelattest laten invullen door je psycholoog (dit is terug te vinden op de website van de socialistische mutualiteit).
 • Dit modelattest of originele kwijtingen bezorgen aan het ziekenfonds

 

 1. Liberale mutualiteit
 1. a) Voor volwassenen :
 • 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar;
 • 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.

Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar.

 Voorwaarden

 • De psycholoog is geregistreerd bij de Psychologencommissie.
 • De psycholoog of psychotherapeut komt voor op de lijst va​n erkende psychologen/psychotherapeuten van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.
 • De volwassene gaat naar de psycholoog of psychotherapeut op doorverwijzing van een arts of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Wat te doen ?

​​Haal het attest af bij je ziekenfond​s en bezorg het volledig ingevuld terug of download het attest via de website van LM.

 

 1. b) Voor kinderen
 • 20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar;
 • 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar. 

Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • De jongere heeft nog recht op kinderbijslag
 • zie ‘voorwaarden volwassenen’

Wat te doen ?

Zie ‘volwassenen’

 

 1. Vlaams en Neutraal ziekenfonds

5 keer per jaar krijgt men een tussenkomst van 10 euro, met een maximum van 50 euro per kalenderjaar

Voorwaarden

 • sessies vinden plaats bij een master in de orthopedagogie of psychologie
 • psycholoog moet aangesloten zijn bij de Psychologencommissie

Wat te doen ?

Bezorg het ingevulde document ‘psychotherapie’ dat je terug vindt op de website van VNZ en dan wordt de terugbetaling gestort op de bankrekening vermeld in je dossier.

 

 1. Partena

Partena Ziekenfonds voorziet een terugbetaling van 20 euro per sessie.

Jongeren met recht op kinderbijslag krijgen maximum 6 sessies per jaar terugbetaald. Voor personen met een chronische ziekte is dat maximum 12 sessies per jaar

Voorwaarden

 • De therapiesessies moeten uitgevoerd worden door een psychotherapeut.
 • De terugbetaling geldt enkel voor therapiesessies in België en in een buurland van België (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg).
 • De terugbetaling kan gelden voor de volgende therapieën: alternatieve therapie, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, danstherapie, dramatherapie, ergotherapie, groepspsychotherapie, muziektherapie, PMT/bewegingstherapie, psychodynamische en psychoanalystische psychotherapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, sociotherapie, systeemtherapie
 • Het gaat om aandoeningen die voorkomen op de lijst van chronische ziekten van de Europese Commissie (deze kan je terug vinden op de website van Partena)

Wat te doen ?

 1. Download het terugbetalingsformulier psychotherapie en laat het invullen door de psychotherapeut.
 2. Bezorg het formulier aan uw ziekenfonds, voorzien van een witte kleefzegel, of vraag de terugbetaling aan met je smartphone.
 3. Kadert de psychotherapie in de behandeling van chronische ziektes, voeg dan ook het medische attest toe met vermelding van de chronische ziekte. Dit krijg je van je arts.
 4. Het bedrag wordt op je bankrekening gestort op voorwaarde dat je in orde bent met je ziekenfondsbijdrage.

 

 1. Onafhankelijk ziekenfonds

Niets terug te vinden omtrent terugbetaling van een behandeling bij een psycholoog of van psychotherapie.